TÜRKIE NÜFUS POLITIKALARı [9 Sayfa]


GİRİŞ Türkiye nüfus politikaları yönünden iki önemli aşama geçirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1965’e kadar pronatalist politika izlenirken bu tarihten donra antenatalist döneme geçilmiştir. Aile planlamasında önemli bir kilometre taşı da 1983’de çıkarılan yasadır. Bu yasa ile isteğe bağlı düşükler ile gönüllü cerrahi sterilizasyon yasallaşmış, ebelerin RİA uygulamalarına ve pratisyen hekimlerin menstrual regulasyon yöntemi ile gegeliklerin sonlandırılmasına izin verilmiştir. Aile planlaması hizmetleri büyük oranda sağlık ocakları ,Ana çocuk sağlığı ve Aile planlaması merkezleri aracılığı ile Sağlık bakanlığı tarafından sunulmaktadır. Devlet hastanelerinde de Aile planlaması hizmetleri verilmekte, ayrıca bu kurumlarda cerrahi sterilzasyon yöntemleri ve küretaj yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı dışında , SSK gibi diğer kamu kurumları da aile planlaması hizmeti vermektedir. Buna rağmen çiftlerin önemli bir bölümü hala geleneksel, güvenilirliği düşük ve hatta sakıncalı yollarla doğum kontrol yöntemleri uygulamaya çalışmaktadır. Bu duruma neden olan faktörlerin arasında yöntemler hakkında bilgi sahibi olunmaması önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmada amaç, Evka 4 Sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyini incelemek ve bilgi düzeyi ile yaş, eğitim durumu,ekonomik durumu, çocuk sayısı, etkin veya etkin olmayan yöntem kullanımı arasındaki ilişkileri incelemektir. GEREÇ VE YÖNTEM Kesitsel tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma 29-5-2001 ile 4-6-2001 tarihleri arasında Evka 4 Sağlık ocağına gelen 15-49 yaş arası kadınlar arasında Aile planlaması ve yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve uygulama tercihlerinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirildi. Çalışma 165 kadın üzerinde yapıldı.22 kapalı uçlu soru ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapıldı. Anket formunda ,kadınlara bildiği aile planlaması yöntemleri, yöntemi nereden öğrendiği , uyguladığı yöntemler, eğitim düzeyi , çocuk sayısı , ekonomik durumu, sağlık ocağında verilen Aile Planlaması hizmetleri konusundaki bilgileri sorulmuştur. Anketimizde 12,17,18,20,21,22. sorular bilgi soruları olarak kabul edildi ve 6 sorudan en az 4 tanesini bilenler bilgi bakımından yeterli olarak değerlendirildi. 12. soruda en az bir etkin yöntemin bilinmesi doğru olarak kabul edildi. Veriler elde kodlama ve çeteleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR Tablo 1 : Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Yaş grupları Sayı % 18 yaş altı 3 1,82 19-30 yaş 75 45,45 31-40 yaş 59 35,75 41-49 yaş 28 16,98 Toplam 165 100 Grubun % 45,45ini 19-30 yaş ve %35,75 ini 31-40 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır. Tablo 2 : Mesleğe göre dağılım Meslek Sayı % Eşi veya kendisi sağlık personeli 4 2,42 Ev hanımı 107 64,85 Diğer 54 32,73 Toplam 165 100 Grubun % 64,85’ini Ev hanımları ve % 32,73’ünü diğer meslek grubu teşkil etmekte (sağlık sektörü ile ilgisi olmayan meslek dalları). Tablo 3 : Eğitim durumuna göre dağılım Eğitim durumu Sayı % Okur-yazar değil 3 1,82 Okur-yazar 4 2,42 İlkokul mezunu 64 38,78 Ortaokul mezunu 34 20,60 Lise 41 24,84 Üniversite 19 14,51 Toplam 165 100 Grubun % 38,78’ini İlkokul mezunları oluştururken %24,84’ünü lise mezunları oluşturmakta. Tablo 4: Ekonomik duruma göre dağılım Ekonomik durum Sayı % İyi 28 16,97 Orta 131 73,40 Kötü 6 3,63 Toplam 165 100 Grubun %73.40’ını ortalama bir ekonomiye sahip olan kişiler oluştururken,%16.97’sini iyi bir ekonomiye sahip kişiler oluşturmakta. Tablo 5 : Çocuk sayısına göre dağılım Çocuk sayısı sayı % Yok 26 15,75 1 42 25,45 2 62 37,57 3 31 18,78 4 ve üzeri 4 2,42 Toplam 165 100 Grubun %37.57’sini 2 çocuğu,%25.45’ini ise 1 çocuğu mevcut kişilerce oluşmakta Tablo 6. İstenmeyen Gebelik Nedenlerine Göre Dağılımı İstenmeyen gebelik nedeni ile yapılan küretaj sayı % yaptıranlar 52 31,51 yaptırmayanlar 113 68,49 Toplam 165 100 Grubun %68.49’u istenmeyen gebelik nedeni ile küretaj yaptırmayan kişilerce oluşturulmaktadır. Tablo 7: Yöntem bilgisine göre dağıl [Ödev İndir]