TOPLAM KAL VE 221TE YÖNET VE 221M VE 221NDE VE 221NSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI [9 Sayfa]


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 1. GİRİŞ Günümüz dünyasına damgasını vuran temel kavramlardan biri Değişimdir. Böylece, değişim hızı ve değişimin yarattığı belirsizliklerle baş edebilmek, tüm örgütlerin ana sorunu olmuştur. Bunun doğal bir uzantısı olarak, sürekli değişimle başa çıkabilmek için örgütler bir takım beceriler geliştirmek zorunda kalmışlardır. Bu yeni ortamda başarılı olan örgütler incelendiğinde Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) ön plana çıktığı ve böylece TKYnin modern çağın yönetim sistemi olduğu söylenebilir. Nitekim, Japonların TKYni başarı ile uygulamalarının temelinde, insan faktörünü geliştiren ve ön planda tutan sistemleri yaratmaları yatmaktadır. Juran, bir örgütün performansını; sistem ve insan olmak üzere iki faktörün belirlediğini ifade etmekte ve bu faktörlerin sonuç üzerindeki etkilerini genelde, %85 ve %15 olarak belirtmektedir. Böylece uzun vadede insan kaynakları sistemini planlama ve uygulamaya koyma görevi yönetime ait önemli bir konu olmaktadır. Mademki, TKYnin temelinde yatan ana faktör İNSAN unsurudur, o halde diğer kaynakların planlamasının yanı sıra insan kaynaklan planlaması da dikkatli bir biçimde ele alınmalıdır. İnsan kaynaklarının yönetimi, işletmelerde hedeflenen zaman dilimi içinde, iş gereksinimlerini ve bu gereksinimleri karşılamak üzere gerekli olan işgücünün nitelik ve niceliğini öngörümlemek için planların yapılmasıdır. 2. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ TANIMI İşletmelerin başarıya ulaşmasında rol oynayan beş temel faktörden söz edilebilir. 2.1. KAYNAKLAR * Zaman * Para * Materyal, araç ve gereç * İnsan kaynakları 2.2. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ * Grup çalışmalarına katılma * Başkalarına yeni bilgi ve beceriler öğretme * Tüketicilerin isteklerinin en iyi biçimde karşılanmasına hizmet etme * Liderlik üstlenme * Anlaşmazlıkları görüşmeler yolu ile çözümleme eğiliminde olma * Farklı cinsiyet ve özelliklere sahip olan kişilerle uyumlu çalışabilme 2.3. ENFORMASYON (BİLGİ) * Enformasyon elde etme ve değerlendirme * Enformasyonu organize etme * Enformasyonu yorumlayabilme * Enformasyonu bilgisayara dökebilme 2.4. SİSTEMLER * Sistemleri anlayabilme * Performansı izleme ve düzeltebilme * Sistemleri geliştirebilme ve dizayn edebilme 2.5. TEKNOLOJİ * Teknolojiyi seçebilme * Teknolojiyi yaptığı işe uygulayabilme * Teknoloji ile ilgili sorunları izleyebilme ve çözebilme. Görüldüğü gibi, işletmeleri başarıya götüren yolda diğer dört temel faktörün yanı sıra, kaynaklar olarak ele alınan zaman, para, materyal, araç ve gerecin yanı sıra insan kaynakları ve bunların verimli kullanımı son derece önemli olmaktadır. İnsan kaynaklan planlamasına ilişkin çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımlardan bir kaçına aşağıda yer verilmektedir. İnsan kaynakları planlamasa, örgüt ve birey açısından uzun vadede maksimum fayda ile sonuçlanacak şeyleri yapmak üzere doğru sayıda ve doğru nitelikte insanı doğru zamanda doğru yerlerde istihdam etmek olarak tanımlanmaktadır. İnsan kaynakları planlaması; işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı insan gücünü şimdiden belirlemek ve bu gereksinimi karşılamak için gerekli önlemleri önceden almak veya düzenlemelerde bulunmaktır. Eric Vetter (1972;9-6), insan kaynakları planlamasını, bir işletmenin ekonomik olarak en zararlı oldukları faaliyetleri yapmada doğru sayıda ve nitelikte insanı, doğru yerde ve doğru zamanda sağladığı bir süreç olarak tanımlamaktadır. Temel olarak bu. gelecekte ki insan gücü gereksinimlerini saptamak ve bunu karşılayacak eylem planlarını geliştirmektir Geniş tanımlamaya göre insan kasnakları planlaması, bir örgütün değişen koşullar altında gereksinim duyduğu insan kaynaklarını analiz etmek ve bu gereksinmeleri tatmin etmek için gerekli olan faaliyetleri geliştirmektir. Yukarıda verilen tanımlar incelendiğinde, insan kaynaklan planlaması genel olarak, gelecekteki insan gücü gereksinimlerini saptamak ve bunu karşılayacak eylem planlarım geliştirecek bir adım olarak algılanabilir. 3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN İNSAN KAYNAKLARI [Ödev İndir]