TARİH SORULARI [6 Sayfa]


SORULAR 1. Yunanistan’ın, Londra Konferansı’nda İtilaf Devletlerin isteklerinin TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmemesine karşı tepkisi, aşağıdakilerden hangisi olmuştur? a) Çerkez Ethem İsyanı’nı kışkırtma b) Kavay-ı İnzibatiye Ayaklanması’nı destekleme c) I. İnönü Savaşı’nı başlatma d) II. İnönü Savaşı’nı başlatma e) Eskişehir-Kütahya Savaşı’nı başlatma 2. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine neden olmuştur? a) Kuvay-i Milliye’nin güçlendirilmesine b) Düzenli birliklerin kurulmasının tamamlanmasına c) Ermenilerin kesin olarak yenilgiye uğratılmasına d) Güneyde Fransızlara karşı üstünlük sağlanmasına e) TBMM’nin açılmasına 3. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında etkili olan Ermeni Meselesi, Türk Kurtuluş Savaşı’nda da problem olmuştur. Ermeni Meselesi ile ilgili dönüm noktası sayılabilecek olaylar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? a) Paris Antlaşması-Berlin Antlaşması b) Tanzimat Fermanı-Lozan Antlaşması c) Berlin Antlaşması-Gümrü Antlaşması d) Ermeni Tehcir Kanunu-Lozan Antlaşması e) Sevr Antlaşması-Lozan Antlaşması 4. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? a) Düzenli ordu ilk başarısını kazanmıştır b) TBMM’ye olan güven artmıştır c) Askere alma işlemleri düzenli bir şekilde yürütülmüştür d) İtilaf Devletlerinin isteği ile Londra Konferansı toplanmıştır e) Tekalif-i Milliye Emirleri çıkartılmıştır 5. Anadolu’da kurulan yeni Türk Hükümeti’nin Anlaşma Devletleri’ne karşı yaptığı mücadelede başarı kazanması, Rusya’yı hangi açıdan ilgilendirmiştir? a) Bu bölgeden gelebilecek tehlikelere karşı korunması b) Doğudaki Ermeni isteklerinin kabul edilmesi c) Türkiye’deki milli hareketin yönetimi devralması d) Türkiye’nin batıdan yana politika sürdürmekten vazgeçmesi e) Sosyalist rejimin Türkiye yolu ile Avrupa’ya girebilmesi 6. Ermenistan’la Gümrü Antlaşması yapıldığı halde, Doğu sınırının Moskova Antlaşması’nda yeniden gündeme gelmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? a) Ermenilerin savaşa devam etmesi b) İtilaf Devletlerinin anlaşmayı tanımaması c) Türk ordusunun batı cephesinde yeni başarılar kazanması d) Londra Konferansı’nın amacına ulaşamaması e) Ermenistan yönetiminin Bolşeviklerin eline geçmesi 7. 23 Şubat – 12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanan Londra Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin Temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir? a) Rusya’nın aşırı olarak genişlemesini önleyip İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirmek b) Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaş durumunu sona erdirmek ve yeni bir savaş çıkmasına meydan vermeden boğazları boşaltmak c) Osmanlı Hükümeti ile TBMM hükümetini birbirine düşürmek d) Bazı küçük değişikliklerle Sevr Antlaşması’nı yumuşatıp Türk milletine kabul ettirmek e) Türkleri oyalayarak I. İnönü Savaşı’nda yenilen Yunanlılara yeni bir saldırı için zaman kazandırmak. 8. Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? a) Düzenli ordular kurulmasının b) Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılmasının c) Milli güçlerin birleştirilmiş olmasını d) Mustafa Kemal’in başkomutanlığa getirilmesinin e) Türk ordusunun teknolojik üstünlüğünün 9. 16 Mart 1921 tarihinde TBMM ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması’nın hangi maddesi, iki tarafta da köklü rejim değişikliği olduğunu göstermektedir? a) Birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğerinin de tanımaması b) Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki antlaşmanın geçersiz olması c) Rusya’nın kapitülasyonların kalktığını kabul etmesi d) Rusya’nın Sevr’i tanımaması 10. Milli Mücadele hareketinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Birden çok devlete karşı yapılmıştır b) Önce Doğu Trakya kurtarılmıştır c) Emperyalizme karşı yapılmıştır d) Milli savunma harekatıdır e) Türk milletinin var olma mücadelesidir 11. I. İnönü Savaşı’ndan sonra yapılan Londra Konferansı Osmanlı Devleti ile beraber TBMM yetkilileri de katılmıştır. Osmanlı Devleti’ni temsilen konferansa katılan Tevfik Paşa kendisine söz hakkı verildiğinde “Söz milletin asıl temsilcisi olan TBMM’nin temsilcisine aittir” demiştir. Yukarıdaki bilgiden çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a) Konferans TBMM’nin ilk başarısıdır b) Tevfik Paşa devlet politikasına göre hareket etmiştir c) Tevfik Paşa, devletin dışişlerini TBMM’ye bırakmıştır d) TBMM’yi konferansa Osmanlı Devleti çağırmıştır e) İnönü Zaferi Türk ordusunun ilk galibiyetidi [Ödev İndir]