TAM REKABET PIASASı [7 Sayfa]


TAM REKABET PİYASASI Tam rekabet piyasası rekabetin en iyi şekilde sağlandığı aşağıdaki özellikleri taşıyan ideal bir piyasadır. Özellikleri: 1-Alıcı ve satıcılar piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıdadır. Her satıcının sattığı ve her alıcının satın aldığı miktarlar piyasanın toplam hacmine kıyasla o kadar küçüktür ki bunlardaki herhangi bir değişme piyasayı etkilemez. (n sayıda alıcı, n sayıda satıcı) 2-Homojenlik koşulu: alıcılar, satıcılar ve özellikle alışverişe konu olan mallar birbirinin aynıdır. 3-Piyasaya giriş-çıkış serbestisi vardır. Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş çıkışlarını engelleyen hiçbir şey yoktur. 4-Tam bilgi koşulu: Piyasada olup bitenlerden tüm karar birimleri haberdardır. 5-Fiyat veridir: Tam rekabet piyasasında her malın tek fiyatı vardır ve piyasadaki alıcı ve satıcılar karar alırken piyasadaki bu fiyatı veri kabul ederler. TAM REKABETTE FİRMA VE ENDÜSTRİ DENGESİ Firma bir malın üreticisi veya satıcısıdır. Tam rekabette aynı malı üreten firmaların çok sayıda, dolayısıyla tek başına piyasayı etkileyemeyecek kadar küçük olduğu kabul edilir. Aynı malı üreten firmalar topluluğuna endüstri denir. Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar girecek, yeni firmaların girmesiyle de arz edilen mal miktarı artacak ve piyasa fiyatı da düşecektir. Bu durum hiç kâr kalmayıncaya veya tüm firmalar başabaş noktasına gelinceye kadar devam edecektir. Firmaların uzun dönemde zarar ile çalıştığı bir tam rekabetçi bir piyasada ise tam tersi bir süreç bir süreç ortaya çıkmakta bu defa da firmalar endüstriyi terketmektedirler. Tam rekabette kısa dönemde endüstriyi meydana getiren firmaların sayısı sabittir. Uzun dönemde firma sayısı değişebilir. Endüstrinin uzun dönem dengesi, firma giriş ve çıkışlarının durmuş olması demektir. Bir endüstride tüm firmalar ancak normal kâr elde edebiliyorlarsa, o endüstri dengeye gelmiş demektir. Normal kâr, o endüstride çalışan firmaların başka endüstrilere kaymasını önleyecek kadar yeterli fakat yeni firmaları o endüstriye cezbetmeyecek kadar önemsiz kâr miktarıdır ve maliyet unsuru olarak kabul edilir. (Endüstri dengesinin oluşması her firmanın toplam karının sıfır olması gerekir.) Şekil: Tam rekabette piyasa dengesi ve firma dengesi Endüstri denge koşulu: MM = MH = OM = OH Firma dengesi Endüstri dengesi Firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi yatay eksene paralel bir doğrudur. Firmanın satacağı en büyük miktar endüstrinin satış miktarı olan 0X’ in çok küçük bir bölümüdür. Eksik rekabet piyasalarında bir firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi negatif eğimlidir. Talep eğrisinin negatif eğimli olması, firmanın tek başına, yani kendi arz miktarını artırıp azaltmakla fiyatı etkileyebilmesi demektir. TAM REKABETTE FİRMANIN HASILAT EĞRİLERİ Tam rekabette firma sabit fiyattan mal sattığına göre ortalama hasılat sabittir. OH eğrisi yatay eksene paraleldir. Ortalamanın değişmediği bölgede ortalama ve marjinal hasılat birbirlerine eşit olacaklarına göre OH eğrisi aynı zamanda marjinal hasılat MH eğrisidir. (OH=MH) Tam rekabetçi firmanın toplam hasılat eğrisi orijinden çıkan bir doğrudur. Çünkü değişik ürün miktarları sabit bir fiyatla çarpılarak toplam hasılat rakamına ulaşılmaktadır. Toplam hasılat: TH = F x M Ortalama hasılat: OH = TH / M = (FxM) / M = F  F = M MH = OH = F TAM REKABETTE FİRMANIN KISA DÖNEM DENGESİ Firmanın kısa dönem dengesi birbirinin tamamlayıcısı olan iki ayrı yöntemle yapılabilir. Toplam hasılat ve toplam maliyete göre denge kararı (Toplam eğriler yaklaşımı) Marjinal maliyet ve marjinal hasılata göre denge kararı (Marjinal eğriler yaklaşımı) TOPLAM EĞRİLER YAKLAŞIMI (TM-TM yaklaşımıyla tam rekabette kısa dönem dengesi)) Firmanın üretim hacmi sıfırdan itibaren m1’e yükselinceye kadar, her üretim miktarına tekabül eden toplam maliyet, toplam hasılattan büyük olduğundan firma zarar etmektedir. Toplam maliyetin topla [Ödev İndir]