STRATEJIK PLANLAMANıN ÖNEMI [10 Sayfa]


1. Giriş 2. Stratejik planlamanın önemi ve yaşama geçirilmesi 3. Denetimin yönetimine, yürütülmesine ve izlenmesine ilişkin iç prosedürlerin oluşturulması 4. Nitelikli personelin işe alınması ve personelin süreklilik temelinde eğitimi 5. Bilişim teknolojisinin imkânlarından en geniş ölçüde yararlanılması 6. Parlamentoya dönük raporlama fonksiyonunun geliştirilmesi ve derinleştirilmesi 7. Çağdaş denetim uygulamalarına süreklilik kazandırılması 8. Dünya Sayıştaylarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı 9. Üniversitelerle diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesi 10. Sayıştayın misyonuna yakışır çalışma ortamının oluşturulması 1- GİRİŞ Plan ve Bütçe Komisyonunda kurumlar adına yapılan konuşmaların amaçları; • Geçmiş faaliyet dönemi ile ilgili olarak bilgi sunulması ve • Gelecek dönemde yapılması gerekenlerin ve düşünülen yeniliklerin değerlendirmeye arz edilmesi olarak iki başlık altında ele alınabilir. Geçen yılki konuşmamda; • Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını gerektiren nedenleri ve • Türk Mali Sistemi ile ilgili değerlendirmeleri ve önerileri ayrıntılı olarak bilgilerinize sunmuştum. Bu defa; • Anayasa ve yasalarla verilen görevleri lâyıkıyla yerine getirebilmek, • Yüce Meclisimize daha fazla yardımcı olabilmek, • Üstün kalitede hizmetler üretmek, • Değişen kamu kesimi ortamının gereklerine ayak uydurmak ve • Teknolojiye dayalı sistemlerden daha etkin bir biçimde yararlanmak amaçlarıyla Sayıştayımızın attığı adımlar ve yapmayı düşündüğü girişimler ile genel olarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler konusunda Komisyonunuzu ana hatlarıyla bilgilendirmeyi düşünüyorum. 2- STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ VE YAŞAMA GEÇİRİLMESİ Stratejik planlama; • Gelecekte elde edilmesi hedeflenen sonuçların neler olacağı, • Bu sonuçlara nasıl ulaşılacağı ve • Başarı derecesinin nasıl ölçülüp değerlendirileceği hakkında kararların alınması amacıyla başvurulan kesintisiz ve sistemli bir süreçtir. Sayıştayımız, elindeki kısıtlı kaynakları (personel, taşınır ve taşınmaz mallar, vb) Anayasayla ve yasalarla kendisine verilmiş olan inceleme, denetleme ve yargılama görevleri arasında, bu görevlerin tümünü de tatminkâr bir biçimde yerine getirmek üzere, dengeli bir şekilde dağıtmak maksadıyla stratejik planlamaya önem vermektedir. Kurumumuzda stratejik planlama alanında; • Dışa dönük raporlama stratejilerinin tespiti, • Bilişim stratejisinin tayini, • Hizmet içi eğitim politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi, gibi kayda değer adımlar atılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda; • Kurumun bütününü kavrayan bir kurumsal stratejik plan dokümanının hazırlanması, • Performans göstergelerinin belirlenmesi, • Yönetim bilgi sisteminin oluşturulması, • Faaliyet planlarının hazırlanması yönündeki çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız. Stratejik planlamanın bütün süreçlerinin tamamlanması her ne kadar zamana ihtiyaç göstermekteyse de; atacağımız adımlar için, elverdiği ölçüde, biten çalışmalarda belirlenen politikalardan ve ilkelerden yararlanmak kararlılığındayız. 3- DENETİMİN YÖNETİMİNE, YÜRÜTÜLMESİNE VE İZLENMESİNE İLİŞKİN İÇ PROSEDÜRLERİN OLUŞTURULMASI Günümüzde denetleyen-denetlenen ilişkilerinde şeffaflığın ve karşılıklı güvenin sağlanmasının, denetim hizmetlerinde kalitenin güvence altına alınmasının ve üstün nitelikli denetim ürünleri sunulmasının aracı olarak denetim standartlarının, metodolojilerinin ve tekniklerinin; • Oluşturulmasına ve herkese açık hale getirilmesine, • Süreklilik temelinde güncelleştirilmesine ve geliştirilmesine sayıştaylarca büyük önem atfedilmektedir. Sayıştayımızca bu alanda bugüne kadar; • Çağdaş denetim yaklaşımlarını, metotlarını ve tekniklerini içeren denetim elkitaplarının ve rehberlerinin Türkçeye kazandırılması, • Bu teknik ve metotların pilot çalışmalarla uygulamalı olarak öğrenilip geliştirilmesi ve metodoloji alanında ön çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yolunda hiç de küçümsenmeyecek adımlar atılmıştır. Önümüzdeki dönemde; • Sayıştayın denetim standartlarının (etik standartlar dahil) hazırlanması, [Ödev İndir]