SERBEST BÖLGE [6 Sayfa]


1. SERBEST BÖLGENİN TANIMI 1.1 Serbest Bölge Nedir? Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısın- dan gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir.Serbest Bölgelerde sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır.Türkiye’de Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber; - Serbest Dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi,ticaret ve kambiyo uygu- lamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği ; - Serbest dolaşımdaki eşyanın ise,çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir. 1.2 Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları Serbest Bölgeler yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti arttırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesi- ni teşvik ederek ihracatı arttırmak, döviz girişini arttırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurtdışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik standartları yük- seltmek amacıyla kurulurlar. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Madde 1. Bu kanun, Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlan- dırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yaralanmak üzere, Serbest Bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi,faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi,bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar. 1.3 Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Katkıları - Serbest Bölgedeki üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, iç pazardan ihraç edilen ham madde, yarı işlenmiş ve mamul mallarla ülke üretiminin artmasına katkıda bulunur. - Sağladıkları avantajlarla ülke ihracatını ve döviz girdisini arttırır. - İthal girdi kullanarak üretim yapan yerli firmalara gümrük vergisiz ve KDV’siz mal giriş imkanı sağlayarak, yurt dışındaki rakiplariyle aynı şartlarda üretim yapma olanağı yaratır. - Ülkede kullanılması düşünülen yeni ticari ve ekonomik politikaların denenebilmesini temin eder. - Yabancı Sermayeli firmaların, risk faktörünün düşük, karlılığın yüksek olduğu Serbest Bölgelere yatırım yapmalarını teşvik eder.Böylece ülkeye yeni teknolojilerin girmesini hızlandırır. - Serbest Bölgede yarattığı doğrudan istihdamın yanında, bölgedeki üretim ve ticari faaliyetlerle ülke içindeki diğer faaliyetlere etki ederek dolaylı istihdam ayartır. - Büyük partiler halinde Serbest Bölgeye getirilen malların gerektiğinde küçük partiler halinde ülkeye ithal edilmesini sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür. -1- - Dünya standartlarındaki alt ve üst yapıları,asgari düzeyde tutulan bürokrasi ve kırtasiyecilik uygulamaları ile ülkemiz ekonomisinin vitrini durumunda olup,aynı zamanda dünya ekonomisinde başgösteren genel eğilimlerin ilk yansıdığı yerler olması bakımından ülkemiz ekonomi politikalarının belirlenmesinde yol gösterici işlevi görür.(1) 1.4 Dünyada Serbest Bölgeler II.Dünya Savaşı öncesi kurulan Singapur ve Hong Kong Serbest Limanları ile, daha sonra kurulan Panama,İrlanda Tayvan ve Güney Kore Serbest bölgelerinin elde ettikleri büyük başarılar, Serbest bölgeler fikrinin pek çok ülkece kabul edilmesine katkıda bulunmuştur.1967 yılında Serbest Bölgelerin,Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Komisyonunca gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını arttırmada önemli bir araç olarak kabul edilmesinden sonra, Serbest Bölge sayısı hızlanarak artmıştır. Sonuç olarak ABD,İngiltere,Almanya,Macaristan,Yugoslavya,Suudi Arabistan,Pakistan,Hindistan,Tayland,Çin gibi farlı rejimlerle idare edilen 80 ülkede, 450’nin üzerinde Serbest Bölge kurulmuş ve Serbest Bölgeler üzerinde gerçekleşi [Ödev İndir]