LOKAL ANESTEZİKLER [4 Sayfa]


LOKAL ANESTEZİKLER Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Sinir hücresi fizyolojisi Aksiyon potansiyel oluşumu Ester, amid, hidrofilik, lipofilik kavramları Asit ve alkali maddelerin kimyasal özellikleri Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda öğrenci: Lokal anestezikler ilaçların farmakolojik özelliklerini öğrenecektir. Lokal anestezik ilaç gruplarını ve sınıflamalarını sayabilecektir. Lokal anesteziklerin etki mekanizmasını açıklayabilecektir. Lokal anesteziklerin toksik belirtilerini tanıyabilecektir. Lokal anesteziklere bağlı oluşabilecek toksik reaksiyonları tedavi edebilecektir. DERS İÇERİĞİ Sinir dokusuna uygun konsantrasyonda uygulandıklarında, sinir iletimini bloke eden ilaçlara lokal anestezikler adı verilir. Lokal anesteziklerin önemli avantajı yarattıkları etkinin reversibl oluşudur. Bu ilaçlar sinir sisteminin her yerinde ve her tip sinir lifi üzerinde etkili olurlar. Lokal anestezikler genellikle bir benzen halkası olan bir lipofilik grup ve bir tersiyer amin olan bir hidrofilik gruptan oluşur (Şekil 1). Bu iki grup ester veya amid yapıda olan bir ara zincir ile bağlıdır. Lipofilik grup (serbest baz) solüsyonun sinir membranına penetrasyonunu sağlar. Hidrofilik grup (katyonik form) ise farmakolojik olarak aktif olan kısımdır. Sinir hücresi içinde non-iyonize (lipofilik, serbest baz) ve iyonize (hidrofilik, katyonik form) kısım denge haline gelir, iyonize kısım reseptörle etkileşir, farmakolojik olarak aktif olan kısımdır. EMBED PBrush EMBED PBrush Şekil 1. Lokal anestezik molekülü Lokal anestezik ilaçlar ara zincirin yapısına göre ester ve amid olarak 2 temel gruba ayrılırlar: 1-Ester grubu lokal anestezikler: Kokain, prokain, klorprokain, tetrakain, benzokain 2-Amid grubu lokal anestezikler: Lidokain, prilokain, mepivakain, bupivakain, dibukain, ropivakain Lokal anestezik ilacın etki başlama süresinde en önemli faktör ajanın pKa’sıdır. pKa; baz (lipofilik grup) ile katyonik formun (hidrofilik grup) eşit olduğu hidrojen iyon konsantrasyonu (pH) olup her ajan için farklıdır. Lokal anesteziğin pKa’sı ne kadar fizyolojik pH’ya yakınsa etkisi o kadar çabuk başlar. Genellikle lokal anestezik ajanların pKa değerleri 7.5-9 arasında değiştiğinden dokuda (pH 7.4) lokal anestezikler daha çok katyon formunda bulunmaktadır. (Prilokain 7.7, lidokain 7.9, bupivakain 8.1). Lokal anesteziklerin alkali solüsyonları sinir iletimini daha etkin biçimde bloke ederler. Ajanın enjekte edildiği bölgenin pH’sı da bu olayı etkilemektedir. Enfekte bir bölgede pH’nın azaldığı düşünülürse pKa ile aradaki fark artacağından diffüze olabilen miktar azalacaktır. Lokal anesteziklerin alkali solüsyonları sinir iletimini daha etkin biçimde bloke ederler. Ester türü lokal anesteziklerin pKa değerleri (8.5-8.9), amid türlerine (7.6-8.1) göre daha yüksektir ve fizyolojik pH düzeyinde daha fazla iyonize olurlar. Lokal anestezik ajanlarda aranan özellikler: -Düşük yoğunlukta etkin olabilmeli -Dokulara penetrasyonu iyi olmalı -Etki başlama zamanı hızlı olmalı -Etki süresi uzun olmalı -Düşük sistemik toksititesi olmalı -İrritan olmamalı -Etkisi geri döndürülebilmeli -Kolay sterilize edilebilmeli Sinir lifi boyunca impuls iletimini bloke edebilecek minimum lokal anestezik konsantrasyonuna CM (minimum concentration) adı verilir. Lokal anesteziğin konsantrasyonu CM’den düşük olursa iletimi durdurmak mümkün olmaz. Böylece CM lokal anesteziklerin etkinliğinde bir standart olarak kabul edilir. CM’yi etkileyen faktörler: 1-Sinir lifinin çapı : Geniş çaplı sinir lifleri daha yüksek yoğunlukta lokal anestezik gerektirir. Dolayısıyla bu sinirler için gerekli CM daha yüksek olacaktır. 2-pH : Yüksek pH değerlerinde, düşük pH’ya göre, uygulanan anesteziğin CM’u daha azdır. 3- Kalsiyum konsantrasyonu : Lokal anestezik etkinlik, fosfolipidler tarafından bağlanan kalsiyum inhibisyonu ile doğrudan ilişkilidir. 4-Sinir stimülasyon hızı : Sinir stimülasyon hızı ile lokal anestezik etkinlik doğru orantılıdır. Yüksek stimülasyon hızında daha pote [Ödev İndir]