LEASING [7 Sayfa]


LEASİNG NEDİR? Ülkemizde özellikle 1980 yılı sonrasında ekonomik hayatımızın renklenmesi, çeşitlenmesi girişimcileri işletmelerini genişletmeyi ya da daha başka yatırım alanlarına kaymalarını sağlamıştır. Ama bu noktada girişimcilerin yeterli ve ucuz finansman kaynakları bulamamaları sorun olmuştur. Bir finansal kiralama yöntemi olarak “leasing” bu soruna alternatif bir finansman kaynağı olarak çıkmıştır. 1.1. LEASİNGİN TANIMI Leasing, kiracının ihtiyaçlarına uygun taşınır ya da taşınmaz malların finansal kurumlar ya da söz konusu malların üreticisi tarafından belli bir süre için firmanın kullanımına sunulması yani kiralanması durumuna denir. Başka bir ifadeyle açıklarsak, leasing malın mülkiyetinin kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Finansal kiralamada, malın mülkiyet hakkının hemen kiracıya geçmemesine karşın ödemelerin de yüklü bir miktarda olmaması önemli bir noktadır. Kiracı firma yatırımı yaptıktan sonra sadece kira bedelini öder ve böylece ilk yatırım maliyeti çok küçülür. İşletme finansmanındaki azalma az olur ve yatırımın mali güçlüğü yatırımın geri ödeme süresi içinde dağıtılmış olur. Yapılan anlaşmaların bir leasing anlaşması olabilmesi için aşağıda belirtilen 4 maddeden an az birinin kabul edilmiş olması gerekmektedir. - Kira süresi sonunda malın mülkiyetinin kiracıya devrinin öngörülmesi - Kiracıya kira süresi sonunda malı o tarihte beklenen piyasa fiyatının altında bir değerden satın alma hakkının tanınması - Kira ödemeleri toplamının , malın ekonomik ömrünün en az %75’ine eşittir. - Kira ödemeleri toplamının , malın ekonomik ömrünün en az %90’ına eşit olması gibi Bir leasing işleminde 3 taraf vardır. İlki; kiracı (leasing alan) diğeri kiralayan (leasing veren) ve sonuncusu satıcı (leasing konusu olan malı leasing verene satan) olarak adlandırılır. Kiralayan şirketler çeşitli varlıkların kiralanmasına aracılık eden uzmanlaşmış mali kuruluşlar olabileceği gibi, bir tek mal üzerine yoğunlaşmış ve genellikle de üretici firmanın uzantısı olarak faaliyet gösteren kuruluşlar da olabilir. Leasing işlemine konu olan mallar maddi olabileceği gibi, patent, lisans, marka gibi hakların kullanılmasında olduğu gibi maddi olmayan nitelikte de olabilir. Leasing anlaşmaları tarafların anlaşmalarına göre değişiklikler gösterebilir. Yapılan değişiklere göre aşağıdaki olanaklar karşımıza çıkabilir. 1. Seçim hakkı vermeyen finansal kiralama: Burada, ana sözleşme süresi sona erdiğinde kiralanan mal kiralayana geri verilmektedir. 2. Satın alma hakkı veren finansal kiralama: Bu şekilde düzenlenen sözleşmede kiracı, ana sözleşme süresi sona erdikten sonra kiralanan malı satın alma hakkına sahiptir. 3. Uzatma hakkı veren finansal kiralama: Bu şekilde yapılan sözleşmeler, kiracıya ana kiralama süresinin sona ermesinden sonra sözleşme ilişkisini belirli ya da belirsiz bir süre uzatma hakkı tanımaktadır. Bu gibi durumlarda devam edecek kira bedeli, genellikle ana kiralama süresinden daha düşük olmaktadır. Leasing ulusal nitelikte olduğu gibi uluslararası bir nitelikte de olabilir. Uluslararası leasing tipinde, kiralama konusu iktisadi varlıkların ( özellikle uçak, gemi, tanker, tıbbi gereçler, elektronik araç ve gereçlerin) yabancı bir ülkedeki bir teşebbüse verilmesi söz konusudur. 1.2. ULUSLAR ARASI LEASİNG İmalatçı firma yabancı ülkelerdeki işletmelere devretmek istediği malın leasing yoluyla finansmanını yerli bir leasing şirketinden talep etmekte ve bu şirket de, yabancı ülkedeki kiracının kredi değerliliğini, malın finansal kiralamaya yatkınlığını ve dış ülkedeki siyasal ve ekonomik durumu etraflıca araştırdıktan sonra olumlu sonuca varır ise, yabancı kiracı ile leasing sözleşmesini kurarak, imalatcıdan satın alacağı malı ona devretmek borcu altına girmektedir. Bu durumda i [Ödev İndir]