KREDİ RİSKİ [10 Sayfa]


1.1 KREDİ RİSKİ Kredi vermek çoğu bankanın en temel faaliyetidir. Kredi işlemleri, bankaların ödünç alanların kredibilitesi konusunda doğru kararlar vermelerini gerektirir. Bu kararlar her zaman doğru olmayabilir ya da ödünç alanların kredibilitesi çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde azalabilir. Dolayısıyla, bankaların maruz kaldıkları en temel risk kredi riski, yani ödünç alan tarafın yapılan anlaşma gereklerine uymaması durumudur. Yalnızca kredi işlemlerinde değil diğer bilanço dışı işlemlerde de ( garanti ve kabuller, menkul kıymet yatırımları vb.) bankalar bu tür risklere maruz kalabilirler. Önemli bankacılık problemleri, bankaların aktif kalemlerindeki zararları doğru tespit ederek yeterli karşılığı ayıramamaları ve faiz gelirlerindeki ertelemeyi zamanında hesaplarına geçirememelerinden kaynaklanmaktadır. Kredi alan gerçek kişi ya da tüzel kişilerle bağlantısı olan bir grubun taşıdığı önemli büyüklükteki riskler bankalar için yoğun bir kredi riski yaratacağı için sektördeki problemlerin de temel kaynağını oluşturur. Kredi riskindeki yoğunluk ayrıca bir sektöre, cooğrafik bir bölgeye ya da aynı ekonomik faktörlerden kolayca etkilenebilecek diğer etmenlerle ilişkili kredilerin (finansal kaldıracın yüksek olduğu krediler) bulunmasına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Kredibilitenin tarafsız olarak değerlendirilmeyeceği kaygısıyla banka sahiplerine ya da banka üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrol yetkisi bulunan kişi ya da kuruluşlara verilen krediler dikkatli biçimde kontrol edilmediği takdirde önemli problemlere yol açabilir. Bankanın büyük hissedarları, yan kuruluşları, bağlı ortaklıkları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri de bu kapsam içinde değerlendirilir. Ayrıca aynı aile ya da grup tarafından kontrol edilen şirketlere verilen krediler de bağlantılı krediler olarak kabul edilir. Bu ve benzer durumlarda banka ile ödünç alan arasındaki bağlantı kredi işleminde özel bir muameleyi gerektirebilir ve böylece kredi riskini artırabilir. Bu bağlamda, kredi riskinin yönetiminin , üst yönetim tarafından, performans ölçümü, sermayenin birimler arasında kullanımı, fon yönetimi, provizyon ayırma ve kredi fiatlandırması gibi konular çerçevesinde stratejik bir araç kullanılması gereği ortaya çıkar. 1.2 KAPSAM Bu çalışma kredi riskleri konusunda aşağıdaki dört konuyu ele alacaktır. 1- strateji 2- organizasyon 3- ölçüm 4- bilgi dağıtımı. 1- Stratejik bir araç olarak kredi risk yönetimi: Bu bölüm, kredi riski yönetiminin üst yönetim tarafından stratejik bir araç olarak nasıl kullanabileceğini aşağıdakiler konular çerçevesinde ele almaktadır. • Performans ölçümü • Sermayenin birimler arasında kullanımı • Fon yönetimi • Provizyon ayırma • Kredi fiatlandırması 2- Kredi risk yönetimi organizasyon yapıları: Bu bölüm kredi riskleri yönetiminde kullanılan değişik departmanlar arasında görev dağılımı, ilişkiler ve görev tanımlamalarını içeren organizasyonel yapıları aşağıdaki birimler arasında tanımlamayı amaçlıyor. • Kredi departmanı • Kredi komitesi • Risk yönetimi fonksiyonu • Risk yönetimi grubu ( komitesi ) Bu, geleneksel kredi değerlendirmesi yapısı ile entegre edilmiş risk yönetimi yapısını karşılaştırmakta ve her birinin avantaj ve dezavantajlarını tanımlamaktadır. Bunun yanında kredi riskleri yönetimi için kullanılan işlemleri içermektedir: Kredi risk politika ve amaçlarının belirlenmesi • Portföy anlamında kredi risklerinin ele alınması • Kredi takip ve kontrolü • Risk kontrolü • Kredi risk metodları ve yönetimi bilgilendirme akışındaki gelişmeler. 3- Kredi risk yönetimi: Bu bölüm kredi risklerinin ölçümü ve gelişmiş ülkelerde kullanılan metodları tanımlamaktadır. • Direkt kredi riski • Piyasa riski ile alakalı kredi riski • Kredi tutarı • Temerrüde düşme oranı ( ihtimali ) • Temerrüde düşmüş kredilerin geri kazanılma durumu • Beklenen kredi kayıpları • Beklenmeyen kredi kayıpları Değişik finansal ürünler için kredi riskinin hem sermaye piyasaları hem de bankacılık için nasıl [Ödev İndir]