ERMENİ SORUNU - ERMENİLER [8 Sayfa]


ERMENİLER Ermeniler tarih boyunca Kafkasya, İran, Irak,Doğu Anadolu kısmen de Kuzey Suriye ile Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde dağınık halde yaşamışlardır. Yaşadıkları bu coğrafyada İran,Bizans ve Arap mücadeleleri içinde en çok zarar gören toplumlardan biri olmuşlardır.Genellikle bölgeye hakim olan devletlere tabi olarak yaşayan Ermeniler zaman zaman bağımsızlıkları için mücadele etmiş olmalarına rağmen ;bölgenin siyasi ve stratejik önemi ve güçlü devletlerin devamlı geçit ve mücadele alanı olması nedeniyle birleşmek,bir bölgede toplu olarak yerleşmek, devamlı ve bağımsız bir devlet ve millet olma imkanı bulamamışlardır.Bu gerekçeler Ermenilerin batıya doğru küçük gruplar halinde göç etmelerine ve yayılmalarına sebep olmuştur (Kodaman, 2003). ERMENİLERİN OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ YERİ Ermeniler altı yüz sene Türkler ile beraber Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde hiçbir haktan mahrum olmadan yaşamışlardır.XIX. yüzyılın sonlarına doğru,dış etkenlerin tesiriyle bir kısım Ermeni,devlete karşı isyan ettirilmiş bu isyanlar XX. yüzyılın başlarına kadar sürdürülmüştür.I.Dünya Savaşına sokulan ve çeşitli cephelerde savaşmak zorunda bırakılan Osmanlı Hükümeti; bu isyanları ve kargaşaları önlemek için 11 Nisan 1915 tarihine kadar yalnız mahalli tedbirler almakla yetinmiş, fakat, dış etkenlerin tesirinde kalan ve macera heveslisi bir grup Ermeni’nin iki kardeş milleti birbirine düşman etmek için günahsız insanları öldürmeleri ve isyanlara devam etmeleri üzerine; Ermeni Patriği ve Ermeni Mebuslarına; ordu vatanı savunurken isyanlara ve kışkırtmalara devam etmeleri halinde, ağır yaptırımlar uygulayacağı mesajını vermiştir. Bu ihtarlara rağmen, kışkırtmalara ve isyanlara daha da hız verilmiştir.Hükümet de bu durum karşısında,çeşitli cephelerde çarpışan ordularının cephe gerisi emniyetini ve iç kargaşaları önlemek amacıyla 27 Mayıs 1915 tarihinde “Tehcir Kanunu” çıkararak Ermenileri geçici bir süre için ülkenin başka yerlerine göndermeyi planlamış ve bunu yaparken de en insan [Ödev İndir]