ERMENİ MESELESİ [9 Sayfa]


İÇİNDEKİLER Giriş.......................................................................................................................................2 Ermeni kimliği ve tarihte Türk Ermeni ilişkileri.......................................................................2 Ermeni sorunu.......................................................................................................................3 Ermeni isyan ve katliamları...................................................................................................4 Tehcir kanunu, uygulaması ve sözde Ermeni soykırım iddiası.............................................5 Ermeni terörü........................................................................................................................7 Bugünkü durum ve değerlendirme........................................................................................7 Faydalanılan kaynaklar.......................................................................................................11 1. Giriş : 1960lı yılların ikinci yarısından itibaren, çeşitli ülkelerde yerleşik olan Ermeni gurupların, Türkiye aleyhine başlattıkları karalama kampanyaları ile varlığını hissettiren sözde Ermeni sorunu, 1973den sonra kanlı Ermeni terörizmine dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren Türkiyeye yönelik Ermeni faaliyetleri "dört t" planı çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. Bu plan, sözde Ermeni sorununun tüm dünyaya tanıtılması(terörizm ile), tanınması(soykırım kabulü aşaması), tazminat alınması(Türkiyeden) ve toprak elde edilmesi(Türkiyeden) aşamalarını içermektedir. Bu gün maksatlı olarak gündemde tutulmaya çalışılan sözde Ermeni sorununun ne derece mesnetsiz olduğunu ve ne tür çıkar kaygıları ile ortaya atıldığını daha iyi anlayabilmek için tarihsel gelişiminin incelenmesinde fayda görülmektedir. 2. Ermeni kimliği ve tarihte Türk Ermeni ilişkileri : Tarihte "Ermenistan neresidir? Nerede başlar? Nerede biter?" sorularına cevap vermek çok güçtür. Ansiklopedik kaynaklarda; Erivan, Gökçegöl, Nahçıvan, Rumiye Gölü kuzeyi ve Mako bölgesine , yukarı memleket anlamına gelen Armenia, bu yörelerde yaşayan halka ise Ermeni denildiği yer almaktadır. Ermenilerin kökeni konusunda Ermeni tarihçileri bile fikir birliği içerisinde değillerdir. Bu konuda ortaya atılan görüşler; Ermenileri Nuh peygambere dayandıran görüş, Ermenileri Urartulara dayandıran görüş, Ermenileri Urartu bölgesini işgal eden Trak-Frig soyuna dayandıran görüş, Ermenileri güney Kafkas ırkı olarak kabul eden görüş ve Ermenileri bir turan ırkı olarak kabul eden görüş şeklinde özetlenebilir. Bunun yanında, Ermenistan denilen coğrafyada yerleşen ve bugün Ermeni diye adlandırılan toplumun, bölgenin kesin olarak neresinde yaşadıkları, sayıları ve aynı yörede ikamet eden diğer unsurlara kıyasla nüfus oranları bilinmemektedir. Tarihsel olarak bakıldığında, Ermenilerin sırasıyla; Pers, Makedon, Selefkit, Roma, Part, Sasani, Bizans, Arap ve Türklerin hakimiyeti altında yaşadıkları görülür. Ermeni krallıkları olarak nitelendirilen Ermeni derebeyliklerinin birçoğu, bölgeye hakim olan veya Ermenileri kendi saflarına çekerek kullanmak isteyen devletler tarafından kurdurulmuştur. 1071de Türk hakimiyetine giren Ermenileri, Bizansın zulüm idaresinden kurtaran ve onlara insanca yaşama hakkını bahşeden, Selçuklu Türkleri olmuştur. Fatih döneminde ise Ermenilere din ve vicdan hürriyeti verilmiş, Ermeni cemaati için dini ve sosyal faaliyetlerini yönetmek üzere Ermeni patrikliği kurulmuştur. Ermeniler, 19 uncu yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı idaresinde, Türk insanının hoş görüsünden de yararlanarak, adeta altın çağlarını yaşamışlardır. Askerlikten muaf tutulan ve kısmen vergi muafiyeti tanınan Ermeniler, ticaret, zanaat ve tarım ile idari mekanizmalarda önemli görevlere yükselme fırsatını elde etmişlerdir. Rum isyanından sonra boşalan Osmanlı hariciyesine yerleştirilen Ermenilere Osmanlı devletine hizmetlerinden dolayı "millet-i sadıka" adı verilmiştir. 3. Ermeni sorunu : Osmanlı devleti zayıflamaya başlayıp, hemen her konuda Avrupanın müdahalesine maruz kalınca, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Batılı ülkeler Osmanlı devletini bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir. Öncelikle Ruslar tarafından doğu Anadolunun ve devamında Anadolunun işgalini kolaylaştırmak maksadıyla kışkırtılan Ermeniler, Rusyanın bu bölgeyi işgal etmesiyle Hindista [Ödev İndir]