ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ [6 Sayfa]


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TANIMLARI 1) Bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımının yapılması, planlanması, bu sistemlerin yönetimi, çevrimi, girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin arttırılması endüstri mühendislerinin başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır. Endüstri mühendisleri, insan odaklı olarak, bütünsel bir bakış açısıyla, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte fiziksel, davranışsal matematik ve istatistik olasılıktan yararlanır. 2) Endüstri mühendisliği, üretkenliğin, verimliliğin, uyumluluğun ve kalitenin arttırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi amacını güden bir mühendislik dalıdır. 3) Endüstri mühendisliği, en genel anlamda üretim-yönetim sistemlerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak için yapılan çalışmaların tümüdür. Üretim-yönetim sistemlerinde, makine, malzeme, insan, yöntem, bilgi gibi çok sayıda ve değişik tür girdiler alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretilir. Bu mühendislik dalında makine, hammadde ve işgücünün en etkin ve ekonomik olarak kullanılması, üretim araçlarının seçimi, düzenlenmesiyle ilgili her türlü kontrol ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. 4) Endüstri Mühendisliği insan, makina ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik çözümleme ve tasarımının ilke ve yöntemleriyle birleştirerek kullanır. (Amerika Endüstri Mühendisleri Odası) 5) Endüstri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar, bu sistemleri yönetir ve çevrimini sağlar. Girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltgenmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin arttırılması Endüstri Mühendislerinin başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır. Endüstri Mühendisleri bu görev ve sorumlulukları yerine getirirlerken sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte fiziksel, davranışsal matematik, istatistik/olasılıktan yararlanırlar. 6) Endüstri Mühendisliği, üretkenliğin, verimliliğin, uyumluluğun ve kalitenin artırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi amacını güden bir mühendislik dalıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, planlamacı, tasarımcı, uygulamacı ve bütünleşik imalat ve servis sistemi yöneticisi olarak görev yapmaktadırlar. 7) Endüstri mühendisliği, insan, makina, malzeme, bilgi ve finansmanın belirli amaçlar için bütünleştirildiği faaliyet sistemleri ile ilgilidir. Ele aldığı düzenlemelerin tasarımı, kurulması, iyileştirilmesi, planlaması ve kontrolü konularında rol oynar. Bu ilgisi nedeniyle, sanayinin yanısıra hizmet sektörüne, enerji, savunma alanlarına ve tarıma da uygulanabilir bir içeriği vardır. Endüstri mühendisliği, otomotiv, gıda, elektronik ve tekstil kadar bankacılık, sağlık, ulaştırma, ticaret ve turizm alanındaki işyerlerinde; kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin faaliyetlerinde de uygulama alanı bulan bir mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği, ilgilendiği işleyişin, bir bütün olarak nasıl düzenlenip yönlendirileceğini önermek, hangi verimlilik düzeyinde çalışılacağını tespit etmek ve değerlendirmesini sunmak için; doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilgileri, matematik, istatistik ve bilişim alanındaki becerileri, mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini birarada kullanır. 8) Endüstri mühendisliği bölümü, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile il [Ödev İndir]