DOKU ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE TAHTA YÜZEYLERİ KALİTE KONTROLU OTOMASYONU [9 Sayfa]


DOKU ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE TAHTA YÜZEYLERİ KALİTE KONTROLU OTOMASYONU Ekonomik açıdan tahta üzerindeki hata onun deerini olumsuz yönde etkileyen bir özelliidir. Bu tahtanın dayanma gücünü azaltan bir durum yaratabilecei gibi kullanım alanlarını da sınırlayabilir. Bazı durumlarda elverisiz olan bir örnek dier durumlar için ideal olabilecei için hatalı bir tahtayı yanlı sınıflandırmak belirli düzeyde bir risk taır. Tahta üzerindeki hatalar büyük çounlukla doal gelime sırasında meydana gelir. Aaç gövdesindeki deiimler, budak ve çatlamalar insan tarafından kontrol edilemeyen doal hatalardır. Bu hatalardan en çok görüleni budaklardır. Budak, ölü bir dalın aaç geliimi sırasında gövde içinde kalması ile oluur. [1-2] Tahta üzerindeki hataların bulunması problemi üzerinde daha önce yapılan bazı çalımalar incelendiinde, Conners ve Macmillan’ın histogram verileri ve gri düzey cooccurance matrislerini kullanarak kırmızı mee örneklerini sınıflandırdıını, [3] Silven ve Kauppinen’in renk bilgisini Gabor filtreleri ve KNN sısnıflandırcısını kullanarak bir ayırdedici sistem oluturduunu, [4 - 5] Kim ve Koivo’nun ise sıradüzensel sısnıflandırıcı algoritması yardımıyla kirli yüzeyler üzerinde hata tespiti yaptıını görmekteyiz. [6 - 7] Bu makalede tahta yüzeyler üzerinde hatalı bölgelerin bulunması problemi ele alınmıtır. Makalenin ikinci bölümünde öznitelik bulma amacı ile deiik doku analizi teknikleri incelenmi, üçüncü bölümde sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları özetlenmi, dördüncü bölümde ise deneysel sonuçlar sunulmutur . 2. Öznitelik Bulma Teknikleri 2.1 Histogram Öznitelikleri 2 Bir imgenin histogramı o imgede herhangi bir gri düzeyle karılama olasılıı olarak kabul edilebilir. Histogram o imgenin genel yapısı hakkında bilgi verir. Histogramdan elde edilen bazı öznitelikler : 1- Ortalama 2-Deiinti 3-Yamukluk : s = ( )^ * ( ) / / l h l -  m s 3 3 2 4-Savrukluk : k = ( )^ * ( ) / l h l -  m s 4 2 olarak sayılabilir. 2.2 Gri Düzey E Oluum Matrisleri Gri düzey e oluum matrisleri Haralick tarafından doku analizi yöntemi olarak kullanılmıtır. [8- 9] Uygulanan yordam imgenin dokusal özniteliklerini bulmak içindir. Burada kabul edilen doku bilgisi gri düzeylerin tüm veya ortalama uzamsal komuluk balarında bulunur. Doku bilgisi , bir dizi gri düzey uzamsal baımlılık matrislerinde belirtilir ki bu matrisler deiik açı ve uzaklık deerlerinde hesaplanabilir . Elde edilen matrislerden çeitli öznitelikler bulunabilir. Gri düzey e oluum matrislerinden elde edilen özellikler aaıda verilmitir: 1- ) Ters Fark Momenti : p i j i j j i ( , ) ( )^ 1 2 + -   2-) En Büyük olasılık : Max p( i ,j ) 3-) Enerji : p i j j i ( , )^2   4-) Entropi : - p i j p i j j i ( , ) log( ( , ))   5-) Zıtlık : p i j i j j i ( , ) *( )^ -   2 6-) Deiinti : ( )^ * ( , ) i p i j j i -   m 2 2.3 Morfolojik lemler Matematiksel morfoloji geometri ve ekile dayanır. Morfolojik ilemler nesnenin eklinin karakterini korur . Bu makalede morfolojik ilemler iki seviyeli imgeler üzerinde uygulanmıtır. Bu nedenle uyarlanabilir eik deeri kullanılmıtır. Bu deeri bulmak için : mgenin histogramı yinelenen ortalama düzgünletiricisi ile düzeltilmitir. Çekirdek tabanlı düzgünletirici de denenmi, ancak çok yava çalıtıı için tercih edilmemitir. Histogram düzgünletirildikten sonra en büyük deeri bulunmu, eik deeri en büyük deerin üçte birine ilk ulatıı yer olarak alınmıtır. ( eik için , en büyük deerin yarısı na ve dörtte birine ulatıı yerler de alınıp ilem yapılmı [Ödev İndir]