BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİRLEŞME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME [6 Sayfa]


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİRLEŞME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-BANKA BİRLEŞMELERİNİN NEDENLERİ 2-BİRLEŞME TÜRLERİ VE BANKA BİRLEŞMELERİNDE GELİNEN NOKTA 2-1-BİRLEŞME TÜRLERİ: 2-1-1- DEVRALMA 2-1-2- BİRLEŞME 2-1-3- ELE GEÇİRME 2-2-BANKA BİRLEŞMELERİNDE GELİNEN NOKTA 2-2-1-DÜNYADA BANKA BİRLEŞMELERİ 2-2-2-TÜRKİYEDE BANKA BİRLEŞMELERİ SONUÇ: GİRİŞ: Son yirmi beş yılda bankacılık sektörü önmeli değişiklikler yaşamıştır.Bu sektör tüm dünyada gelişen serbestleşmenin öncüsü olmuştur. Tabii olarak bankacılık sektörüde öncüsü olduğu bu serbestleşme sürecinde bir çok düzenlemelere gitmiştir. Bu süreçte bankaların fon kaynak ve kulanım yapılarıda değişmiştir. Ekonomilerde çıkan teknik yenilikler ve bu yenilikler sayesinde ortaya çıkan yeni finansal ürünler sektörün dönüşmesini hızlandırmıştır. Başlangıçta sektördeki bu değişme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yani son yirmi beş yılda yaşanan üç önemli kriz bunun sebebi olmuştur. Bunlar; 1973 petrol krizi, 1981-82 dış borç krizi ve de tekila krizi ile japonya krizidir. Bu krizler sonucunda finansal sistemde yer alan bankalar, likidite yetersizliğinin kendileri için büyük bir sorun olduğunu farketmişler ve bunu çözmenin yolununda sermaye yeterliliği oranlarını yukarı çkmenin olduğunu düşünmüşlerdir. Bundan sonra sisteme bu çözüm hakim olmuştur. Bu çözümün en önemli, sonuçlarından biriside sistemede birleşmelerin çoğalmasıdır. 1- BANKA BİRLEŞMELERİNİN NEDENLERİ: Banka birleşmeleri 1980 den öncede oluyordu, ancak 1980’den sonra birleşmelerin nitelikleri ve nicelikleri büyük ülçüde değişti. Şöyleki ; 1980’den önce birleşmeler bölgeseldi ancak 1980’den sonra bu birleşmeler uluslararası boyutta gerçekleşmeye başladı. Ayrıca birleşmelerin miktarıda arttı. Uluslar arası birleşmelerin değeri 1997’de 342 milyar dolar iken bankacılık sektörünün buradaki payı %37 olmuştur. Bu pay 1995’de %14 ve 1996’da %24 di.bu birleşmelerin sonucunda bankalar ölçek olarak büyümüşlerdir. Bankaların birleşmelerin nedenlerini sıralayacak olursak: 1-: Bankalar karşı karşıya oldukları likidite riski, faiz riski ve kur riski gibi olası riskleri en aza indirmek istemişlerdir. Riski azaltmak için bankalar birleşme sonrasında daha rahat bir şekilde taşıdıkları bu ve benzeri riskleri daha rahat yenecekelrini düşünmüşlerdir. 2-: Bankalr birleşme ile birlikte fon kaynak maliyetleri ile işletme maliyetlerini aşağı çekebileceklerini düşünmektedirler. Yani ölçeğe göre artan getiriy sağlayabileceklerini düşünmektedirler. 3-: Bankalar birleşme ile birlikte büyük olmanın getirdiği çekicilikle beşeri sermayesi yüksek işgücünü daha rahat ve düşük maliyetle istihdam edebileceklerini düşünmektedirler. 4-:Bankalar birleşme sayesinde finans sektöründe güç kazanan ürün farklılaştırması yönlü gelişmeye daha rahat ayak uydurabileceklerini düşünmektedirler. 5-: Birleşme nedenlerinden biride bu sayede yeni müşteriler kazanacakları olmuştur. 6-: İki bankanın birleşmesiyle tek tek taşıdıkları değerin üzerinde bir piyasa değerine birleşme sonrasında erişebilme olanağınn olması ve iki bankanın birleşme ile yaratması beklenilen “sinerji” etkisi bankaların birleşme nedenlerindendir. 2- BİRLEŞME TÜRLERİ VE BANKA BİRLEŞMELERİNDE GELİNEN NOKTA 2-1: BİRLEŞME TÜRLERİ Banka birleşmelerinin temelinde de diğer sektörlerde olduğu gibi büyüme ve pazardan daha çok pay alabilme yatar. Bankalar diğer sektörlerdeki kurumlar gibi iki türlü büyür “içsel büyüme” ve “dışsal büyüme”. Eğer bir banka aktif büyüklüğünü yükseltir , şube sayısını artırır ve net satış hasılatını artırırsa bu “içsel”büyümedir. Buna karşılık bir bankanın başka bir bankayi devralması(acquisition) ya da bir başka banka ile birleşmesi (merger) veya bir başkasının hisselerini ele geçirmesi (takeover) o banka açısından “dışsal” bir büyümedir. 2-1-1- DEVRALMA: Bir bankanın başka bir bankayı devralması neticesinde devralınan bankanın tüzel kişiliği sona erer. Devralan banka bu şekildew devraldığı ban [Ödev İndir]