ATATÜRKÜN ÖZLÜK DOSASı [7 Sayfa]


Atatürkün Özlük Dosyası Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı) Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925) Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899) Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 ) Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8) Müşarünileyh Hazretleri : 29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905) Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neşet ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Orduya memur buyrulmuştur 12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906) Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanıyla taltif edilmiştir 7 Haziran 323 (20 Haziran 1907) Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir. Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3 ncü Orduya nakledilmişlerdir 9 Haziran 324 (22 Haziran 1908) Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliğine ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3 ncü Ordu Redif 17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır 23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) Tarihinde 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbi- yesine tayin buyrulmuştur 24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910) Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığına ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur 14 Eylüf 327 (27 Eylül 1911 ) Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarpa gitmeksizin İstanbufa cefbi 5 nci Kolorduya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesine tayin buyrulmuştur 14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 ) Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir 19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912) Tarihinde Bingazide bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığını deruhte etmiştir 26 Şubat 327 (11 Mart 1912) Tarihinde Derne Kumandanlığına tayin edilmiştir 11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912) Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadete hareket etmiştir 8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912) Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur 14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913) Tarihinde Sofya Ataşemiliterliğine tayin buyrulmuştur 24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913) Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı ita klınmıştır 29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914) Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliğine tayin buyrulmuştur 26 Şubat 329 (11 Mart 1914) Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion dhonneur nişanı ita kılınmıştır 16 Şubat 329 (1 Mart 1914) Tarihinde Balkan Harbindeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir 22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914) Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiğine tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliğine ipka edilmiştir 16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914) Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir 7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915) Tarihinde 3 ncü Kolorduda yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığına tayin buyrulmuştur 19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915) Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir 15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915) Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığına ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığına tayin buyrulmuştur 14 Kânunusani 331(27 Ocak 1916) Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16 ncı Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur 2 Temmuz 331(15 Temmuz 1915) Tarihinde Harp Madalyası 19 Ağustos 331(1 Eylül 1915) Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası 4 Kânunusani 331(17 Ocak 1916) Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası 19 Kânunusani 331(1 Şubat 1916) Tarihinde Üçüncü Rütbeden Osmani Nişanı 28 Kânunuevvel 331( Aralık 1915) Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş 28 Şubat 331(13 Mart 1916) Anafartalardaki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır 19 [Ödev İndir]