ANTROPOLOJİ NEDİR [6 Sayfa]


ANTROPOLOJİ NEDİR? Antropoloji insan bilimi demektir. Antropoz: İnsan,logos bilim kelimelerinden oluşmuştur. İnsanlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı bir görüşle inceler.Antropoloji birey olarak insanla ilgilenmez.İlgisi grup içinde yaşayan insan ve bu insanın yaptıkları ve davranışlarıdır . İnsanoğlunun evrimi,fiziksel ve toplumsal gelişiminin kurallarını ortaya çıkarır.Başka bir deyimle kültürle ilgilidir. Antropoloji biz insanları inceler. İnsanoğlunun yaşamı ve töreleriyle ilgili hiçbir soru ya da konu antropolojinin inceleme alanının dışında değildir.Kısaca antropoloji insanların diş şekillerinden nasıl beslendiklerini, insan topluluklarının yaşam ve inanç biçimlerinden ırksal özelliklerine kadar birçok konu antropolojinin içindedir.Bu bilim dalını diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik saha çalışmasına verdiği önemdir.Tüm bilimsel kuramlar, tarihsel süreç boyunca, deneme yanılma ve yeniden formülleştirme sonucu ortaya çıkmaktadır. Antropolojide var olan kuramı belirginleştiren unsur toplumsal bir nitelik taşıması ve biz insanları konu edinen çalışmanın kavranmasıyla ilgilidir. Antropoloji, insanı dolayısıyla insan toplumlarını ve kültürlerini incelemektedir. Antropolojinin üzerinde durduğu ve halen günümüzde geçerliliğini koruyan bazı sorular vardır. 1. İnsanlar ve toplumlar neden birbirine benziyor? 2. İnsanlar ve toplumlar neden birbirine benzemiyor? 3. İnsanlar ve toplumlar neden ya da nasıl değişiyor? Bu üç soru bugün antropolojinin geçerli olan temel sorularıdır.Ancak,bu sorulara verilen cevaplar günden güne değişmekte ve gelişmektedir.İlkel olsun,gelişmiş olsun hiçbir toplum durgun,hareketsiz ve statik olarak nitelendirilemez.Her toplumda sürekli bir dinamizm bir değişme görülür.Antropoloji bu tür kültür gelişmelerinin nedenlerini,bağlı olduğu diğer konularını ve sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek sosyal değişme yasalarıyla ile ilgili sonuçlara ulaşmaya çalışır. Antropolojinin Tarihsel Temelleri:Antropoloji hakkında ilk bilgiler söylence ve mitlerden elde edilmiştir.Bunlar kültürler hakkında fikir verebilirler.Bunlarda insanın yaradılışı,göçebe yaşantısı,ateşin keşfi,sanatların ortaya çıkışı,besin üretiminde kullanılan çeşitli tekniklerin ortaya çıkışı gibi bilgilere rastlayabiliriz. Eski okuryazar halklarda bazı bilgiler bırakmışlardır.Örneğin yunan öykülerinde ateşin ve tarımın kökeniyle ilgili bilgilere rastlayabiliriz . 15 yy.a gelinceye dek antropolojik bilgiler yoktu.Seyyahlar,askerler ve misyonerlerden sağlanan bilgilerle folklorik öğeler ve masallar birleştirilerek bir koleksiyon oluşturulmuştur.Ancak bunların çoğu saptırılmış bilgilerdir.Ama yinede antropoloji bilimi için yararlı olmuşlardır.19.ve 20.yy. başlarında okuryazar olmayan halklar hakkında bilgilerin artması ve arkeolojik bilgilerin çoğalması ile kültür biliminde önemli gelişmeler oldu.Çeşitli araştırmacılar ortaya çıktı. Bunlar arasında E.B.Tylor, L.Morgan, H.Maine, J.Bachofen sayılabilir . Bugünkü çağdaş antropoloji yaklaşık olarak 20.yy dan başlayıp,akademik bir disiplin olarak kabul edildi. Antropoloji,bugün toplumsal bir bilim olarak nitelendirilmiştir. Sosyoloji, psikoloji, coğrafya, ekonomi,tarih ve siyaset bilimleriyle doğrudan ilişkilidir. Antropolojinin Alt Dalları: Her ne kadar ilgi alanını insan oluştursa da,antropoloji zamanla insanı çeşitli açılardan inceleyen alt bilim dallarına ayrılmıştır. Bu bilim dallarını üç grupta inceleyebiliriz . 1. Fiziksel Antropoloji, 2. Sosyal(kültürel) Antropoloji 3. Dil Antropolojisi Bu ilgi alanlarının ilk bakışta ilgi odakları ve yöntemleri farklı olsa da hedefleri aynıdır.Öyleki her üç alt bilim dalının ilgi alanları önemli ölçüde örtüşmektedir.Bu üç alt bilim dalına ek olarak son yıllarda arkeoloji bilim dalı da arkeolojik antropoloji adı ile antropolojinin çatısı altında dördüncü bir bilim dalı olarak dikkate alınmaktadır . Bu uzmanlık dallarını kısa [Ödev İndir]