ANTROPOLOJİ [4 Sayfa]


ANTROPOLOJİ Tanımı Yunanca “anthropos” ve logos” sözcüklerinden oluşan antropoloji insanbilim anlamına gelir. İnsanın ve insan topluluklarının incelenmesini konu alan bilim dalıdır. Antropoloji insanın canlılar dünyasındaki yerini, geçirdiği evrim sürecini ve modern insan tiplerine kadar tüm formlarını inceler. Doğuşu ve Gelişmesi: İnsanların ve toplumların benzer veya farklı oldukları ve bu bunların nedenleri ile ilgili ilk yazıya dökülmüş gözlemler Heredot’u tarih gibi insanbiliminin de babası sayar. Çünkü Heredot Akdeniz çevresindeki toplumların tarih açısından neden farklı olduklarını, gelenek ve göreneklerindeki farklılıkları açıklamaya çalışmış, onların kültürlerini incelemiştir. Konusu ve Çalışma Alanı: İnsanların dış şekillerinden, nasıl beslendiklerine, insan topluluklarının yaşam ve inanç biçimlerinden ırksal özelliklerine kadar bir çok konu antropolojini ilgi alanı içindedir. Antropoloji ilk olarak insanın biyolojik ve kültürel gelişmesiyle ilgilenmiş, sonra ilgi alanını daha da genişleterek toplumlar arasındaki biyolojik münasebetler ve sanayileşmiş toplumlara hakim olan kültür şekilleri üzerinde de duran bir bilim dalı haline gelmiştir. Antropolojinin ne ile uğraştığı sorusunun en kısa yanıtı ise “biz” dir. Antropoloji insanın ilgili olduğu, yaptığı her şeyi, nerede olursa olsun yaşamış y da yaşayan bütün insan ırklarını inceler. İnsanın ilk kez ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını, geçmiş zamanlarda yeryüzünde yaşamış insanların bizden farklı olup olmadığını araştırarak da antropolojinin konusudur. Yabancı ülkeleri ve bize aykırı gelen yerlileri aştırarak insanların nasıl giyindiğini, beslendiğini, evlendiğini öğrenmeye çalışır. insanoğlunun yaşamı ve töreleriyle ilgili hiçbir konu ya da soru antropolojinin inceleme alnı dışında değildir. Soru ve Sorunlar: Antropolojinin konusu insan, toplumlar ve kültürler olduğu için insanbilim bu geniş çerçeve içinde yer alan belli sorunlarla ilgilidir. Bu sorunların doğurduğu soruların yanıtlarını araştırmakta antropolojinin görevidir. Bu sorun ve sorular 3 temel grupta belirlenebilir. a) İnsanlar ve toplumlar neden birbirlerine benzerler? b) İnsanlar e toplumlar neden birbirlerine benzemezler? c) İnsanlar ve toplumlar neden ve nasıl değişirler? Bu sorulara verilen güvenilir ve doğru yanıtlar insan bilim yani antropolojiyi oluşturur. Antropolojin amacı bu tür sorulara geçerli, doğru ve evrensel yanıtlar vermektir. Antropoloji yukarıdaki sorulara kültür kavramı ile yanıt vermeye çalışmıştır ve ortaya şöyle bir tablo çıkmıştır; a) İnsanlar ve toplumlar birbirlerine benzerler, çünkü kültürleri benzer. b) İnsanlar ve toplumlar birbirlerine benzemezler, çünkü kültürleri farklıdır. c) İnsanlar ve toplumlar değişirler, çünkü kültürleri değişir. Antropolojinin Temel Bilimleri ve Dalları Antropoloji, sosyoloji ile büyük yakınlığı olan, sosyoloji ile birlikte düşünülen bir bilim dalı olmasına rağmen sosyolojiden olukça farklıdır. Antropoloji sosyolojiden ayıran en büyük fark antropolojinin “toplum” yerine “insan” üzerinde durmasıdır. Antropolojinin dayanağını oluşturan temel bilimler tarih, sosyoloji ve biyolojidir. Ayrıca arkeoloji, psikoloji, tıp, jeoloji, genetik bilimleri ile de iç içedir. İnsanı hem biyolojik hem de kültürel yönü ile alan antropolojiyi sosyal ve fiziksel antropoloji olmaz üzere 2 ana bölümde inceleyebiliriz. 1) Sosyal (kültürel) Antropoloji: Sosyal ve kültürel antropoloji ilkel ya da uygar olsun tüm çağdaş insanların nasıl yaşadığını araştırır. Toplumsal kültür sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi kültürel antropoloji diye adlandırılır. Antropolojinin bu dalına “etneloji” de denir. Pek çok alt dalı vardı. Bunlardan bazıları insan çevre bilimi, siyasal antropoloji, ekonomik antropoloji, yapısal-simgesel antropoloji, hukuk antropolojisi, kent antropolojisi ve ruhbilimsel antropolojidir. yani kültürel antropoloji geniş bir katogoridir. Sosyal antropoloji insanın doğal ve toplumsal çevresiyle olan etkileşimini ve bu etkile [Ödev İndir]