ANTROPOLOJİ [7 Sayfa]


ANTROPOLOJİ İnsan,biyo-kültürel bir varlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.O,ne tek başına biyolojik bir varlık ne de kültürel bir olgudur.İnsanın biyolojik ve kültürel çeşitliliğini ve bu çeşitliliklerin işleyiş biçimlerini inceleyen ve geliştirdiği kuramlarla bunları açıklamaya çalışan bilim dalı antropolojidir.Antropoloji,insanın biyolojik ve kültürel evrim süreçlerini geniş bir bakış açısı içinde ele alan tek bilim dalıdır.Sosyal bilimler içinde konusu insan olan nice ilgi alanları vardır;tarih,coğrafya,siyaset bilimi,ekonomi,sosyoloji yada psikoloji bunlardan bazılarıdır . Antropoloji,insanbilim demektir. Antropos: İnsan, logos: Bilim kelimelerinden oluşmuştur.İnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları, karşılaştırmalı bir görüşle inceler.İnsanoğlunun evrimi,fiziksel ve toplumsal gelişiminin krallarını ortaya çıkarır. Başka bir deyimle,insanın yarattığı kültür farklılıklarını ele alır.Genel olarak iki gruba ayrılır: 1)Fiziksel yada Biyolojik Antropoloji: İnsanoğlunun fiziksel gelişimini,evrimini inceler.Yani,insanın biyolojik gelişmesinin tarihi ile ilgilidir.İnsanın insan 0olabilmek için geçirdiği aşamaları ele alır.Çeşitli insanların fiziksel özelliklerini inceler.İnsan ırklarını,insanın doğuşundan modern hale gelinceye değin geçirdiği biyo-fizyolojik değişiklik ve aşamaları,ırk karışımlarını ele alır.Irkların karşılaştırılması ve ırk ilişkileri belli başlı konulardır.İnsanların,hayvanlarla farklılıkları iskelet ve kasların karşılaştırılması da diğer konulardır. Fiziksel Antropoloji,insanın fizik yapısını karşılaştırmalı olarak inceler.İnsanın kökenini,fizik özelliklerini,çeşitli fizik özelliklerinin farklılık ve benzerlikleri ile bu özelliklerin evrimini,çeşitli insan gruplarında farklılaşma nedenlerini anlamaya ve açıklamaya çalışır. 2)Kültürel Antropoloji:Çeşitli kollara ayrılır. a)Prehistorya yada Prehistorik Arkeoloji:Ölü kültürleri ele alır.İnsan kültürlerini yazılı olmayan kaynaklardan inceler.Yazılı belgeler öncesi eski insanların göç ve başarılarını ele alır. b)Linguistik (Dil):Dillerin yapısal özelliklerini,konuşma biçimlerini inceler.İnsanların düşünce ve görüşlerini belirtmek için kullandıkları çeşitli kalıpları yani dillerini inceler.Hem dillerin belirli gruplarının tarihini,hem de bugün konuşulan dilleri inceler.Dilin rolü ve kültürün diğer yönleriyle ilişkilerini de ele alır. c)Etnoloji:Günümüz kültürlerini inceler.Kültürleri dinamik bir süreç içinde incelemekte,kültürler arası karşılaştırmalar yapmakta,kültürlerin değişmeleri,neden ve sonuçları üzerinde durur.Daha çok bir kültür tarihi niteliğindedir.Kültürün tarihsel gelişimini ve çeşitli kültürlerin birbirleriyle ilişkisini ele alır.Kültürler arası farklar ve benzerliklerle ilgilidir.İnsan davranışlarını gözleyerek inceler. d)Sosyal Antropoloji:İnsanoğlunun yaratmalarını ve toplumsal uyumunu sağlamak için bulduğu kuralları inceleyen daldır.Bu dal da çeşitli kollara ayrılır.Önceleri ilkel toplumları ele alırdı.Bugün,yaşayan kültürleri de inceler . ANTROPOLOJİNİN TARİHSEL TEMELLERİ Çağdaş antropoloji evrimci görüşle başlamıştır.Şimdilerde evrimciliğin oldukça modası geçmiştir.Bununla birlikte onun temel varsayımları hem geçerlidir hem de alan çalışması ve kuram araştırması yapanlar için vazgeçilmez değerdedir.Evrimcilik aşırı yayılmacı yada “tarihçi” denen okulların saldırısı altında geçici bir başarısızlığa uğradı . Antropoloji hakkında ilk bilgiler ise,söylence ve mitlerden elde edilmiştir.Toplumlarda söylence ve mitler dün ve bugün de vardır.Bunlar kültürler hakkında fikir verebilirler. Bunlarda insanın yaradılışı,göçebe yaşantısı,ateşin keşfi,sanatların ortaya çıkışı,besin üretiminde kullanılan çeşitli tekniklerin ortaya çıkışı gibi bilgilere rastlayabiliriz.Demek ki söylence ve mit aracılığıyla kültürler hakkında bilgi elde edebiliriz. 15. yüzyıla gelinceye dek (yani,keşifler ve bul [Ödev İndir]