AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM [8 Sayfa]


AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM (Management by Objectives) Yöneticinin davranış biçimleri, teşebbüs için, onun kişiliğinden daha fazla önemlidir. Bu nedenle, yöneticinin davranışları, ulaşılması beklenen sonuçlara göre saptanmalı ve uygulamada elde edilen sonuçlar ölçülerek, bunlarla karşılaştırılmalıdır. Burada baş vurulacak ölçüler, genel yönetim görevleri yada yöntemlerine ilişkin genel nitelikteki ölçüler değildir. Kavram Aile teşebbüsleri, günümüzde, çoğunlukla halka açık büyük teşebbüslere dönüşmüştür. Bu dönüşme, teşebbüs yönetiminin davranış biçimlerini etkilemiş ve bunlara tamamen başka bir anlam vermiştir. Yöneticinin başarısının, teşebbüsün verimine bağlı olduğu açıktır. Yönetici faaliyetlerinin sayısal olarak değerlendirilmesi mümkündür. Modern yöneticinin görevleri Modern yöneticinin görevi yalnızca teşebbüs içinde gerekli organizasyonu yapma ve işletmenin iç havasını gözetleme olmayıp, somut işletme olaylarına da hakim olmaktır. Bugünkü yönetsel uygulamalarda belirtilmeğe değer farklılıklar şunlardır: • Yönetici kendine bağlı ast yöneticilerin yaptığı işe göre değerlendirilir. Böylece üst yöneticinin niteliği, ast yöneticilerin niteliğiyle doğrudan ilgilidir. • Kolayca tanımlanan bir önder yönetici tipi söz konusu olamaz. Tam olarak belirlenen bazı davranışlarla donatılmış klasik bir yönetici tanımı artık kaybolmaya yüz tutmuştur. • Yönetici çalışmayı sağlamalıdır; • Eskiye göre daha genel formasyona sahip olmalıdır. Yönetici, ancak uzman kişiler tarafından çözümlenebilecek bazı sorunlarla karşılaşabileceğini bilmelidir; • Bir organizatör olmalıdır; • Sonuçlara yönelik olmalı ve sorumluluk yüklenmeğe hazır bulunmalıdır. Rekabet durumu Ekonomik ve sosyal çevredeki değişmeler, teşebbüsün, rekabet şartları içindeki durumu ile hedeflerini önceden en iyi bir şekilde saptamasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, örgütün en iyi bir şekilde saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, örgütün bu değişen şartlara intibak ettirilmesiyle, hedefe yönelik fiili sonuçlar ölçülerek yöneticilerin gördükleri iş ortaya çıkartılabilir. Teşebbüs, ancak o zaman değişen rekabet şartlarına göre sürat ve emniyet hareket edebilmek imkanını elde edebilir. Sistem Amaçlara göre yönetim kısacası üst yöneticilerin, hedefleri alt yöneticilerle birlikte saptanması, her birimin görev alanlarıyla kendilerinden beklenen beklenen sonuçlara göre sorumluluklarının belirlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Yöneticinin davranışı Bu yönetim metodunun bir önemli sonucu da, belirli bir üretimi ya da işi gerçekleştirmeyi üzerine alan yöneticinin verimini artırmasında özendirici bir etki yapmasıdır. Yönetici, davranışlarını genel olarak şu üç görüş noktasından hareketle düzenler: *Üstü gibi hareket etme, *Durumu derinlemesine inceleme, *Davranış biçimleri inceleme sonuçlarını değerlendirme. Yöneticilerin davranışları, genellikle kendi üstlerinin davranışlarının önemli derece etkisi altındadır. Karşılaşılan durumun iyice analiz edilmesi ve genellikle her durumun sürekli olarak derinliğine incelenmesi, etkili bir yönetim için çok önemlidir. Çünkü, alınan bir kararın başarısı, yalnızca kişisel bir düşünce sonucu ortaya çıkmamakta, aynı zamanda her defasında belirli çevre ilişkilerinin etkisiyle oluşmaktadır. Başarılı bir yönetim için üçüncü hareket noktası da, insanların psikolojik davranışları üzerinde yeteri kadar bilgi sahibi olmaktadır. Sosyolojik ve psikolojik araştırmalardan elde edilen sonuçlar, bu konuda büyük ölçüde yardımcı olurlar. Organizasyonun yapısı Amaçlara göre yönetim sisteminin uygulanmaya sokulabilmesi için, teşebbüs yönetiminin tam bir desteği gereklidir. Bunun için öncelikle işletmedeki bütün sorumluluk merkezleriyle tüm yöneticilerin karar yetkileri açıkça tanımlanmalıdır. Bu tanımlama aşağıdaki üç husus göz önünde tutarak yapılır: -Her üst, kendisine bağlı sorumluluk yerleri için alt yöneticilerin faaliyetlerinin birleşiminden elde edilebilecek ortak bir hedefi tespit etme sorumluluğunu üzerine almalıdır. -Her ast, kendi fa [Ödev İndir]