AIDS VE KBB [7 Sayfa]


AIDS ve KBB Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu anlamına gelen AIDS’de çok geniş spektrumlu immünolojik anomaliler ortaya çıkmaktadır.Bu immünolojik yetmezliğin nedeni, insan bağışıklık yetmezlik virüsünün ( HIV ), immün sistem hücrelerini infekte etmesi ve bu hücrelerde oluşturduğu patolojiye bağlıdır.HIV infeksiyonu ağır bir immünsüpresyona neden olur.Bu immünsüpresyon sonucunda bir çok fırsatçı infeksiyon ve neoplazm gelişir.AIDS, HIV infeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan klinik tabloların en ağırıdır. HIV infeksiyonunu esas olarak üç dönemde incelemek mümkündür.Bunlar akut faz, asemptomatik faz ve AIDS’in geliştiği semptomatik faz olarak adlandırılır. Akut faz: İnfeksiyonu izleyen ilk bir kaç günde lenf nodlarındaki aktive lenfositlerde hızlı bir virüs çoğalması olur.Bu çoğalma bazı hastalarda grip benzeri bir tablonun yaşanmasına ve lenfadenopatiye neden olabilir.Hastalığın bu aşamasında kanın mililitresinde en çok 5000 infeksiyöz partikül ya da 10.000.000 viral RNA molekülü bulunur.Akut faz sırasında CD4+ hücre sayısında düşme olur. Akut faz döneminde: -ateş -kırgınlık -farenjit -LAP -başağrısı -artralji -diyare -makülopapüler döküntüler -meningoensefalit gözlenir. Asemptomatik faz:İnfeksiyondan sonra 3. ve 4. aylarda zaman zaman küçük yükselmelerle seyreden bir viremi vardır.Asemptomatik fazda yüksek düzeyde viremisi bulunanlarda hastalığın seyride daha hızlı olmaktadır.Bu fazda CD4+ hücre sayısı sabit bir hızda düşmektedir. Bu dönemde: -yorgunluk -hafif kilo kaybı -jeneralize LAP -kandidiazis -oral lökoplaki -zona zoster gözlenir. Semptomatik faz ve AIDS: İnfekte bireyin AIDS semptomlarını geliştirdiği, hastalığın son dönemidir.Virüs sayısı artarken CD4+ hücre sayısı 200ml’nin altına düşer.Virüs replikasyonundaki artışa paralel olarak lenfoid hücre ölümü ve lenfoid doku yapısında tahribat gelişir. Bu dönemde: -jeneralize LAP -oral lezyonlar(pamukçuk,lökoplaki,aftöz ülserler) -zona -trombositopeni -molluscum contagiosum -bazal cell ca -latent tüberkülozun reaktivasyonu gözlenir. Özellikle AIDS’de CD4+ lenfositlerinde karakteristik olarak bir azalma göze çarpmaktadır.Periferal kanda CD4+ T lenfosit (Th:yardımcı lenfosit)sayısı 200 ml.nin altına indiğinde ciddi fırsatçı enfeksiyonlar ve malignensiler ortaya çıkmaktadır.Yardımcı T lenfositlerin en önemli fonksiyonu özellikle hücresel immün cevabın orkestrasyonudur. Sitotoksik T lenfositlerin, makrofajların ve doğal öldürücü hücrelerin (NK) aktivasyonu en önemli fonksiyonları arasında yer alır.Yardımcı T lenfositleri ayrıca T bağımlı B lenfosit cevabı ile hücrelerin aktive olup antikor sentezleyen plazma hücrelerine dönüşmesini sağlar. Yardımcı T lenfositlerin bu fonksiyonu daha HIV infeksiyonunun erken dönemlerinde yani CD4+ hücre sayısının normal olduğu evrede kaybolmaya başlar. HIV infeksiyonu sırasında oluşan immünolojik anomaliler T Lenfositleri - CD4+ lenfosit sayısında azalma(Geç dönem) - CD4+ lenfositlerin fonksiyon kaybı(Erken dönem) - Çözünür antijen ve mitojenlere proliferasyon cevabında azalma - IL-2 ve IFN sentezinde azalma - Hücre içi kalsiyum düzeyinin kronik artışı - Gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonunun azalması - CD8 aracılığıyla oluşan sitotoksik cevabın bozulması B Lenfositleri - Poliklonal aktivasyon - Hipergammaglobulinemi(IgG,IgA,IgM ve IgD) - Serum immun kompleks düzeyinde artış - Otoantikor oluşumu - IgE ile oluşan allerjik reaksiyonlarda artış Diğer Anomaliler - Antijen sunucu hücrelerin hücre aktivitelerinin bozulması - Anormal makrofaj fonksiyonu - NK hücre [Ödev İndir]